• Průběh soutěže

Soutěž byla vyhlášena poslední den v červnu s termínem odevzdání návrhů na začátku října. Během této lhůty proběhli dvě prohlídky soutěžního místa s návštěvností celkem cca 30 zájemců. Bylo zodpovězeno 18 dotazů od soutěžících týkajících se soutěžních podmínek, zadání a soutěžnímu místu

Celkem bylo do soutěže odevzdáno 41 návrhů. Jeden návrh byl kvůli nedodržení podmínek soutěže vyloučen. K odevzdání návrhů byl využit elektronický nástroj Tender aréna. Vytištěné panely s grafickými výstupy byly odevzdávány fyzicky na úřad v Hovorčovicích.

Hodnotící zasedání poroty bylo rozděleno do dvou jednacích dní. Mezi prvním a druhým zasedáním byly vybrané návrhy zhodnoceny odborníkem na energetickou náročnost budov. Nová budova úřadu by měla splňovat pasivní standard. Nakonec odborná porota vybrala tři oceněné a dva odměněné návrhy.

Po ukončení soutěže bude následovat výstava všech návrhů pro veřejnost. Z vítězů bude běhěm následujícího jednacího řízení vybrán projektant a návrh úřadu bude dále dopracován.

Celý protokol z průběhu soutěže je možné stáhnout na tomto odkazu

  • Oceněné a odměněné návrhy

1. cena - Ing. arch. Jan Lebl, Ing. arch. Jakub Adamec

Hovorcovice_1cena_01.jpg

 

Abstrakt: Objekt radnici vnímáme jako symbol, který svou výraznou figurou a jednoznačnou formou předjímá svoji funkci. Demolice původního objektu a stavba nové dominanty, ve zmatku okolní zástavby skromné, jasné, čitelné. Tématem domu je hmota a práce s otvory, které jsou zasunuty do tloušťky zdiva. Svou polohou zesilují napětí mezi vnějším prostředím a děním uvnitř. Každý otvor má svou důležitost, prosvětluje místnosti a komunikuje navenek - oko, okno starosty, největší a v čele. Dům ukazuje navenek hierarchii. Dům svým solitérním umístěním definuje svůj veřejný předprostor, nabízí ale také své skryté prostory, zlepšuje prostupnost místem. Dům je uvnitř dutý, otevírá se skrze vstup do vnitřní haly a návštěvníka vede prosvětleným schodištěm. Běžné funkce denní potřeby jsou v parteru, významné funkce vedení obce jsou v nejvyšším patře. Parter jsme otevřeli velkým proskleným vstupem, náves jakoby vtéká do objektu. Hlavní jednací sál pro konání zasedání zastupitelů je v přízemí, je možné jej propojit s halou, je možné jej propojit s venkovním dvorkem. Vždy je do něj možné nahlédnout.

 

Hovorcovice_1cena_02.jpg

Hovorcovice_1cena_03.JPG

 

Hodnocení poroty: Návrh z urbanistického pohledu zdařile definuje formální veřejný prostor obce / Výrazný solitérní objekt vytváří sebevědomou protiváhu dominantě kostela / Jako jednomu z mála návrhů se podařilo jednoznačně formálně postihnout objekt obecního úřadu / Pozitivum je kompaktnost, sevřenost objektu a jeho orientace / Objekt přináší kvalitně řešené a přehledné dispozice s důrazem na význam vstupního prostoru a centrální dvorany se schodištěm / Návrh nejlépe splnil všechna hodnotící kritéria.

Podrobnosti k návrhu naleznete zde:

Hovorcovice_1cena_panel01.jpg

Hovorcovice_1cena_panel02.jpg

Hovorcovice_1cena_panel03.jpg

 

2. cena – Mgr. Akad. Arch. Radka Kurčíková, Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha, MgA. Anna Svobodová

Hovorcovice_2cena_01.jpg

Abstrakt: Skrze budovu obecního úřadu je formován vztah obyvatel k vlastnímu bydlišti, samosprávě a jejímu hospodaření. Předkládáme návrh budovy včetně jejího předpro­storu, který je vůči návštěvníkům otevřený, zevnitř i z vnějšku přehledný, který ko­munikuje s okolím a je svým tvaroslovím a architekturou srozumitelný. Sebevědomé solitérní postavení domu posiluje orientační bod obce. Přiměřenou monumentalitu a dominantní usazení budovy doplňujeme o přívětivé měřítko podloubí, širokou náruč, skrze kterou se otevírá až intimní pohled dovnitř domu. Přízemí se tak v podstatě stává prodloužením “horního náměstí”, tedy veřejného prostoru, do interiéru. Zde jsou umístěna nejfrekventovanější přepážková pracoviště, senior point a sál s vazbou také směrem do návsi, jako gesto transparentního vedení. Takto umístěn, může být sál využíván i pro jiné kulturní události obce, včetně možnosti rozšíření o prostory vstupní haly/foyer či otevření do venkovního předprostoru. V patře jsou umístěna kancelářská pracoviště. Prostorové a konstrukční řešení domu je jednodu­ché a univerzální, umožňuje tak případnou adaptaci na proměnlivé potřeby úřadu/ obce.

Hovorcovice_2cena_02.jpg

Hovorcovice_2cena_03.jpg

Hodnocení poroty: Návrh z urbanistického pohledu zdařile definuje formální veřejný prostor obce prostřednictvím citlivých architektonických detailů / Veřejný prostor obohacuje o téma podloubí / Civilní výraz objektu je adekvátní odpovědí na současný pohled na roli veřejné správy malé obce / Pozitivem je kompaktnost objektu a jeho otevření se do hlavního veřejného prostoru / Vnitřní uspořádání přináší důstojný reprezentativní prostor

Podrobnosti k návrhu naleznete zde:

Hovorcovice_2cena_panel01.jpg

Hovorcovice_2cena_panel02.jpg

Hovorcovice_2cena_panel03.jpg

 

3. cena – Ing. arch. Přemysl Jurák

 

Hovorcovice_3cena_01.jpg

Abstrakt: Nový obecní úřad v čele veřejného prostoru ve vazbě na kostel Narození Jana Křtitele. Vstup do budovy ze stejného směru. Rozdělení stavby do dvou symetrických objemů měřítkem odpovídajících okolní zástavbě. Mezi těmito dvěma křídly s valbovými střechami je venkovní prostor piazzetty, utvářející volný přechod mezi exteriérem a interiérem i zprostředkující příležitost pro vizuální otevření významných přízemí budovy. Společenský sál je umístěný v návaznosti na na exteriér piazzety s možností bezbariérového propojení. Okolo venkovního prostoru umístěny další prostory pro veřejnost. Přáli bychom si, aby se z venkovního prostoru a jednacího sálu stal prostor společensky živý otevřený co nejširšímu spektru kulturních aktivit.

Forma stavby je jednoduchá, klidná. Objemem odpovídá okolní vesnické zástavbě, ale ostatní části návrhu jsou spíše městského charakteru. Svým pojetím má nová budova upozorňovat, že se jedná o stavbu veřejnou a tedy výjimečnou. Toho je docíleno zvolenou materialitou i detailem. Dominantním prvek je okno do pracovny starosty, které má zdůraznit význam prostoru ukrytého v interiéru.

 

Hovorcovice_3cena_02.jpg

Hovorcovice_3cena_03.jpg

Hodnocení poroty: Návrh z urbanistického pohledu předkládá alternativní přístup k dotvoření návsi ve formě polootevřeného nádvoří / Kultivovaný výraz návrhu přináší důstojný objekt obecní úřadu / Nevýhodou prostorového řešení jsou dispoziční nejasnosti a vzájemné provozní vazby

 

 

Podrobnosti k návrhu naleznete zde:

Hovorcovice_3cena_panel01.jpg

Hovorcovice_3cena_panel02.jpg

Hovorcovice_3cena_panel03.jpg

 

 

Odměna - OTA atelier s.r.o. (Ing. arch. Ondřej Fiala,

Ing. arch. Tomáš Henel, Ing. arch. Šárka Guľašiová)

Hovorcovice_odmena_OTA_01.jpg

Abstrakt:

Urbanistické řešení

Rozhodli jsme se pro práci s jednou kompaktní hmotou, v měřítku adekvátním okolní zástavbě a významu budovy. Hmotu s obdélníkovým půdorysem umisťujeme k východní hranici pozemku, abychom tak získali důstojný předprostor úřadu s dominantním hlavním vstupem z prostoru od kostela. Usilujeme také o to, aby veřejný prostor stavbu ze všech stran přirozeně obtékal. Hmota stavby a pozice hlavního vchodu zároveň uzavírají osu příjezdu do území, mezi stávajícím úřadem a kostelem.

Architektonické řešení

Naším cílem bylo navrhnout stavbu, která do uzemí přirozeně zapadne a zároveň bude jasným pevným bodem obce. Členění fasád, materiálové řešení a proporce stavby formulujeme tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o budovu úřadu, nikoliv školu, hospodu, nebo bytový dům. Zároveň obecní úřad vnímáme jeho tvaroslovím a celkovým charakterem stále jako stavbu venkovskou a tak k ní přistupujeme.

 

Hovorcovice_odmena_OTA_02.jpg

Hovorcovice_odmena_OTA_03.jpg

 

Hodnocení poroty: Návrh přináší kultivované řešení solitérního objektu s tradiční vesnickou formou, ale v současné interpretaci

 

 

Podrobnosti k návrhu naleznete zde:

Hovorcovice_odmena_OTA_panel01.jpg

Hovorcovice_odmena_OTA_panel02.jpg

Hovorcovice_odmena_OTA_panel03.jpg

 

 

Odměna - TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., DOXA s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Boroš ArtD, Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Daniela Sabová)

 

Hovorcovice_odmena_DOXA_01.jpg

Abstrakt: Řešené území se nachází v těžišti centra. Současná podoba a umístění objektů na parcele však tento prostor předělují a vytváří bariéru. Znalecký posudek předurčil objekty k asanaci. Vzniká tak prostor na nový, razantnější urbanistický manévr, který pomůže náměstí zcelit a vytvořit nový, kvalitní urbánní prostor, přímo napo­jený na park a následně rybník. Návrší kostela spolu s hmotou úřadu rámují náměstí. Jeho pootočení vytváří novou osu, která přirozeně usměrňuje pohyb lidí. Elementárnost a kompaktnost formy, její výška a proporce dodávají domu jednoznačnost a vážnost, odpovídají charakteru dané instituce. Obecní úřad je ze své podstaty občansk­ou stavbou a proto jsou prostory určené pro styk s veřejností situo­vané v parteru, který zároveň aktivuje prostor náměstí před budovou a dodává jeho rozšířenou legitimitu. Figura budovy je motivována zvýšením prostorových nároků na horním podlaží, zároveň domu dává charakter a komunikuje s tvaroslovím kostela, kterému je rovnocen­ným partnerem.

 

Hovorcovice_odmena_DOXA_02.jpg

Hovorcovice_odmena_DOXA_03.jpg

 

Hodnocení poroty: Návrh přináší zajímavé urbanistické řešení propojující obě významná obecní prostranství

 

 

Podrobnosti k návrhu naleznete zde:

Hovorcovice_odmena_DOXA_panel01.jpg

Hovorcovice_odmena_DOXA_panel02.jpg

Hovorcovice_odmena_DOXA_panel03.jpg

 

Závěr poroty: Porota oceňuje rozhodnutí zadavatele přistoupit k řešení obecního úřadu v Hovorčovicích formou architektonické soutěže. Tato volba potvrdila význam architektonických soutěží při řešení tak důležitého tématu, jako je právě nalezení výrazu prvního domu obce. Vysoká účast a řada kvalitních projektů je dokladem správné volby hledání architektonického řešení formou architektonické soutěže.

Porota diskutovala u předložených návrhů především otázky urbanistického začlenění, architektonického výrazu, řešení dispozic i ekonomie. Zřejmě největší diskuse vznikla nad samotným výrazem obecního úřadu. V zásadě návrhy reprezentovali dva póly, kdy jeden zastával spíše civilní řešení a druhý se vydával cestou výrazné dominanty. V této souvislosti byla vždy diskutována otázka kontextu a měřítka každého návrhu.

 

  • Kontakt

Organizátoři soutěže: Jana Kusbachová, Zuzana Kučerová

Kontaktní email: soutezhovorcovice@gmail.com

Na emailu rádi přivítáme Vaše podněty, připomínky a dotazy.

 

 

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

Dne 16.7. byly odevzdány nalezené???? KLÍČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM OD VOZU . Klíče byly nalezeny v ulici K REMÍZKU. Bližší informace na obecním úřadu Hovorčovice.

hovorcovice_footer.png