POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. NÁZEV

Obec Hovorčovice

 2. ZALOŽENÍ

Vznik a historie Obce Hovorčovice (dále jen „obec“) uvedena na webových stránkách obce:

www.hovorcovice.cz

 Obec Hovorčovice je obcí se samostatnou působností na základě zákona                  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Působí v souladu s podmínkami a principy v tomto zákoně uvedenými.

Nadřízenými metodickými orgány obce je Ministerstvo vnitra České republiky a Krajský úřad Středočeského kraje.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OBCE

Výkon působnosti obce zabezpečují orgány obce, které působí v organizační struktuře:

1) zastupitelstvo obce Hovorčovice (11 členů)

2) starosta obce a místostarosta

3) obecní úřad (útvary úřadu a zaměstnanci)

Usnesením zastupitelstva obce jsou zřízeny:

a) Výbory:

 •  pro školství a kulturu
 •  kontrolní
 •  finanční
 •  pro výstavbu a životní prostředí
 • pro sociální záležitosti

b) Komise:

 • pro společenské otázky

c) Příspěvková organizace:

 • Základní a mateřská škola Hovorčovice, Revoluční 903, Hovorčovice

Práva a povinnosti zastupitelstva obce, starosty, místostarosty a Obecního úřadu Hovorčovice (dále jen „obecní úřad“) jsou stanoveny zákonem č.128/2000 Sb., o obcích.

ÚTVARY OBECNÍHO ÚŘADU:

Sekretariát starosty se podílí na plnění povinností zastupitelstva a starosty, zabezpečuje administrativní činnosti chodu obecního úřadu, podílí se na příjmu, evidenci a vyřizování žádostí, stížností, poskytování informací a dalších vymezených činností uložených obecnímu úřadu zákonem č.128/2000 Sb., o obcích. Podílí se spolu se starostou obce na vytváření podmínek pro chod a fungování obecního úřadu, včetně finančního účetnictví, mzdové a personální agendy.

Služby obyvatelům plní podle příslušných zákonů funkci podatelny, zajišťuje evidenci obyvatel, údajů o trvalém pobytu v obci, evidenci čísel popisných nemovitostí na katastrálním území obce, výběr a správu místních poplatků a příslušně spolupracuje s ostatními útvary Obecního úřadu.

Majetková správa zajišťuje evidenci a správu movitého a nemovitého majetku obce, příslušně zajišťuje chod technické infrastruktury obce.  Podílí se příslušným způsobem na plnění zákonných povinností obce dané ji příslušnými zákony zejména v oblasti dopravy a provozu na místních komunikacích, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Stavební správa - zajišťuje vztah obce vůči příslušnému stavebnímu úřadu, občanům, investorům a dalším subjektům a institucím, pokud se dotýkají nemovitého majetku obce a povinností obce vymezené jí zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Spolupracuje a vytváří podmínky pro činnost Výboru pro výstavbu a životní prostředí.

Obecní policie - se v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podílí na zajištění pořádku a bezpečnosti na katastrálním území obce, přičemž spolupracuje dle nařízení Vlády ČR č. 397/1992 Sb. s Policií ČR. Obecní polici řídí přímo starosta obce, výkon povinností a pravomocí zajišťuje strážník obecní policie, služebna obecní policie je vedle kostela v bývalé hasičské zbrojnici  adresa Revoluční 933.

.

4. KONTAKTY

4.1. Adresa

Obecní úřad Hovorčovice

Revoluční 33

250 64 Hovorčovice

4.2. Úřední hodiny

Pondělí:

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

ÚŘEDNÍ DEN

Úterý:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

POUZE PODATELNA

Středa:

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

ÚŘEDNÍ DEN

Čtvrtek:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

POUZE PODATELNA

Pátek:

7:30 - 13:30

 

POUZE PODATELNA

Strážníka obecní policie lze zpravidla navštívit v pracovní době podatelny, pokud je v obci přítomen a nevykonává službu v jiných hodinách a dnech, před návštěvou je vhodné si návštěvu sjednat telefonicky se strážníkem. 

4.3. Telefonní čísla:

Obecní úřad:           283 933 123, sekretariát starosty,

zajistí přepojení na příslušný útvar úřadu

 

                               602 660 324, sekretariát starosty

Místostarosta:        602 282 492

Obecní policie:       720 513 665

Pověřenec GDPR:   728 276 335   

 Jana Šťastná  -  gdpr@nadprahou.eu                                                               

                                                  

4.5. Adresa internetové stránky:      www.hovorcovice.cz

                                  

4.6. Adresa e – podatelny (e-mail):  ou@hovorcovice.cz

K zajištění úplné evidence došlé elektronické korespondence, nutno tuto adresu užívat vždy v případě, že je adresátem obec, zastupitelstvo, starosta, obecní úřad nebo některý z výborů, či komisí.

Pokud je zpráva určena jen některému útvaru obecního úřadu a nemá úřední charakter, lze pro komunikaci příslušně použít další elektronické adresy.

 

4.7. Další elektronické adresy:

majetkovasprava@hovorcovice.cz

stavebnisprava@hovorcovice.cz

stavebnisprava1@hovorcovice.cz

sluzbyobyvatelum@hovorcovice.cz

obecnipolicie@hovorcovice.cz

 

 5. ČÍSLO ÚČTU

Všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti lze bezhotovostně poukázat na účet obce vedeného u Komerční banky:

KB NONET, Praha 9

číslo účtu 5621201/0100

Úhradu lze provést i v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách podatelny.

 6. IČ:              00240214

 7. DIČ:           CZ00240214

 8. Dokumenty:

 8.1. Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách pod jednotlivými záložkami - viz níže:

Rozpočet obce a rozpočtová opatření - záložka: Obecní úřad - Rozpočet

Obecně závazné vyhlášky - záložka: Obecní úřad – Vyhlášky, nařízení, usnesení

Usnesení ze zasedání ZO - záložka: Obecní úřad – Vyhlášky, nařízení, usnesení

Úřední deska - záložka: Obecní úřad – Úřední deska

Územní plán, změny územního plánu , územní studie, zásady pro výstavbu a protipovodňová opatření -  záložka: Obec Hovorčovice  - Územní plánování  - Územní plán).

Povinně zveřejňované infromace, Demografická studie, Program rozvoje obce, Plán sportu obce

 

 9.  ŽÁDOST O INFORMACI

Informace o činnosti obce a informace vztahující se k její působnosti jsou poskytovány obcí za podmínek stanovených zákonem č.106/1999 Sb.

Informace jsou poskytovány žadateli na jeho žádost nebo zveřejněním, případně ústně od odpovědného zaměstnance na obecním úřadu v průběhu úředních hodin.

 Zveřejněné informace lze získat takto:

 • na úřední desce
 • na vývěskách obecního úřadu
 • na internetových stránkách obce
 • ze zpravodaje obce Hovorčovice (obcí vydávané periodikum)
 • na facebooku obce

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ

Místem podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádaní nebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je sídlo obecního úřadu.

Při ústním podání žádosti zaměstnanec podatelny, případně asistentka starosty poskytne žadateli základní informace o umístění úřední desky, internetových stránkách obce, případně doporučí, na který útvar obecního úřadu se má žadatel obrátit. Při telefonickém podání žádosti zajistí přepojení na příslušný útvar.

Nebude-li žadateli na ústně(telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba aby žadatel podal žádost písemně.

Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.

Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb.

 Žadateli nebudou obcí poskytnuty informace označené za utajovanou skutečnost, obchodní tajemství, informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním, či sociálním pojištění.

Obec také omezí poskytnutí informace z důvodů uvedených v ustanovení § 11 zákona 106/1999 Sb.) a postupuje v souladu s ustanovením § 12.

Pokud obec žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, přičemž takové rozhodnutí musí obsahovat záležitosti uvedené v zákoně. Není-li ve lhůtě pro vyřízení žádosti poskytnuta informace nebo vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti, má se za to, že rozhodnutí bylo vydáno.

Rozhodnutí se nevydáví u žádostí odložených ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona.

Tištěná forma úplného znění zákona č.106/1999 Sb., bude žadateli, pokud o to požádá ústně na podatelně zapůjčeno k nahlédnutí v prostorách obecního úřadu.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a obce lze podat takto:

Žadatel o informaci může podat odvolání u obecního úřadu ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V řízení o odvolání se postupuje v souladu s příslušným ustanovením správního řádu.

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení vydaného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh k řešení Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 

12. FORMULÁŘE

V tištěné podobě na podatelně obecní úřadu, kontaktní údaje v bodě 4.

Nebo v elektronické podobě na internetových stránkách obce v záložce

Užitečné informace - Formuláře.

 

13. JEDNOTLIVÉ POSTUPY – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací jsou zpracovány pro případy řešení potřeb občanů v těchto případech:

Občanský průkazů od 1.července 2018.pdf

Pouceni_pro_drzitele_obcanskeho_prukazu.pdf

 

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018.pdf

Cestovani_s_detmi_do_zahranici.pdf

Pouceni_pro_drzitele_e-pas.pdf

Řidičské průkazy

 

Přihlášení k trvalému pobytu v obci

Zrušení místa trvalého pobytu

Zavedení adresy pro doručování v informačním systému evidence obyvatel

CzechPoint - vydávání ověřených výpisů

 

CzechPoint - autorizovaná konverze dokumentů

Ověřování listin a podpisů

Oznámení přestupku nebo správního deliktu

 

Ostatní návody na řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy, stránky Ministerstva vnitra ČR - http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. PŘEDPISY

V dále uvedeném přehledu předpisy jsou předpisy, podle kterých Obec jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Obci.

Vydané právní předpisy obcí jsou k nahlédnutí po předchozí žádosti žadatele v úředních hodinách na obecním úřadě, elektronické podobě na internetových stránkách obce.

 

 14.1. Nejdůležitější předpisy Kompletní seznam zákonů naleznete na webových stránkách http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 14.2. Vydané právní předpisy

 V rámci věcné působnosti obce jsou vydány následující vyhlášky apod.

http://www.hovorcovice.cz/index.php?nid=884&lid=cs&oid=433610

 

15. ÚHRADY

Obec je oprávněna podle §17 Zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu za poskytnuté informace a to pokud jí v souvislosti s vyhledáním informace vzniknou náklady.

Obec je povinna v případě, že bude za informaci požadovat úhradu, písemně toto žadateli spolu s výší úhrady oznámit před poskytnutím informace.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Informace bude poskytnuta žadateli po uhrazení jemu sdělených nákladů.

Náklady představují  vyčíslení náročnosti pro vyhledání požadované informace, pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, zpracování a odeslání informací, případně úhrada za práci odborného zaměstnance obce a případně i úhrada na externího spolupracovníka obce, pokud je k poskytnutí informace jeho vyjádření nezbytné.

Předpis nákladů předá, případně zašle žadateli starosta obce. Úhrada nákladů se provádí na pokladně obce, ta je v místě podatelny, případně bezhotovostně na účet obce č.ú.: 5621201/0100, VS 106.

Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

 15.1. Za poskytnutí informací*)

Úhrada mzdových nákladů:

Hodinová mzda odborného zaměstnance nebo externího spolupracovníka:

                                                250, - Kč

z této částky se dle skutečné nutné doby počítá minutová mzda.

15.1. Ostatní úhrady:

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí v černobílém provedení /barevně není vyhotovováno/:

formát A4

jednostranná kopie                       3,- Kč

od 10ti stran                                 2,40 Kč

oboustranná kopie                         4,20 Kč

od 10ti stran                                 3,60 Kč

formát A3

jednostranná kopie                        6,- Kč

od 10ti stran                                 4,80 Kč

oboustranná kopie                         8,40 Kč

od 10ti stran                                  6,60 Kč

Ověřování dokumentů:              30,- Kč/stránka

Ověřování podpisů:                   30,- Kč/ podpis

Cestovné: sazby cestovného dle zákona

Ostatní náklady dle skutečných a prokazatelných nákladů Obce

*)Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které jsou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů.

 

16. VÝROČNÍ ZPRÁVA podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávu za uplynulý rok vypracovává za obec starosta obce a zveřejňuj ji vždy nejpozději do 1. března následujícího roku v rozsahu a způsobem dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.

ROK 2011

žádost o informaci čj 88_ 2011 ze dne 24.1.2011.pdf

odpověď na žádost o informaci čj 88_2011 ze dne 7.2.2011.pdf

ROK 2012

žádost o informaci čj 68_ 2012 ze dne 2.1.2012.pdf 

odpověď na žádost o informaci čj 68_2012 ze dne 2.1.2012.pdf

Výroční zpráva 2012.pdf

ROK 2013

žádost o informaci čj 0144_ 2013 ze dne 23.1.2013.pdf

odpověď na žádost o informaci čj 0171_2013 ze dne 29.1.2013.pdf

 

žádost o informaci čj: 1236_2013 ze dne 17.7.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1282_2013 ze dne 26.7.2013

 

žádost o informaci čj: 1770/2013 ze dne 11.10.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1777/2013 ze dne 14.10.2013

 

žádost o informaci čj: 1827/2013 ze dne 14.10.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1851/2013 ze dne 23.10.2013

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva je na vyžádání k dispozici na podatelně, a také na internetových stránkách obce.

žádost o informaci čj 1230/2014 ze dne 5.6.2014

odpověď na žádost o informaci čj: 1352/2014 ze dne 25.6.2014

 

žádost o informaci čj 1317/2014 ze dne 18.6.2014

odpověď na žádost o informaci čj: 1353/2014 ze dne 26.6.2014

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva byla vyvěšena dne 15.1.2015 na úřední desku Obec Hovorčoivce i elektronické. V originále je k dispozici na vyžádání v podatelně obecního úřadu.

 žádost o informaci čj: 050/2015 ze dne 9.1.2015

odpověď na žádost o infromaci čj: 106_2015 ze dne 15.1.2015

 žádost o informaci čj: 2086_2015 ze dne 21.9.2015

odpověď na žádost o informaci čj: 2087_2015 ze dne 21.9.2015

Výroční zpráva 2015

žádost o informaci čj: 0221_2016 ze dne 29.1.2016pdf

odpověď na žádost o informaci čj: 0239_2016 ze dne 9.2.2016.pdf

žádost o informace čj: 0642_2016 ze dne 8.4.2016

odpověď na žádost o informace čj: 0674_2016 ze dne 12.4.2016

žádost o informaci čj: 1249_2016 ze dne 17.6.2016

odpověď na žádost o informaci čj: 1285_2016 ze dne23.6.2016

Výroční zpráva 2016

Aktualizováno: 10.1.2018

žádost o informace čj: 0324_2017 ze dne 15.2.2017

odpověď na žádost čj: 0324_2017 ze dne 21.2.2017

žádost o informace čj: 0355_2017 ze dne 16.2.2017

odpověď na žádost čj: 0355_2017 ze dne 23.2.2017

žádost o informaci čj: 0562_2017 ze dne 21.3.2017

odpověď na žádost čj: 0562_2017 ze dne 24.3.2017

 žádost o informaci čj: 0653_2017 ze dne 6.4.2017

odpověď na žádost čj: 0653_2017 ze dne 11.4.2017

 

žádost o informaci čj: 0681_2017 ze dne 11.4.2017

odpověď na žádost čj: 0681_2017 ze dne 13.4.2017

žádost o informaci čj: 1160_2017 ze dne 15.6.2017

odpověď na žádost čj: 1160_2017 ze dne 19.6.2017

žádost o informace čj: 1310_2017 ze dne 5.7.2017

odpověď na žádost čj: 1310_2017 ze dne 10.7.2017

 žádost o informaci čj: 1470_2017 ze dne 3.8.2017

odpověď na žádost čj: 1470_2017 ze dne 7.8.2017

žádost o informaci čk: 1565_2017 ze dne 18.8.2017.pdf

odpověď na žádost čj: 1565_2017ze dne 18.8.2017.pdf

žádost o informaci čj: OUH-2475_2017 ze dne 23.12.2017

odpověď na žádost čj: OUH-2475_2017 ze dne 3.1.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

žádost o informace čj: 0922_2018 ze dne 22.5.2018

odpověď na žádost čj: 0922_2018 ze dne 24.5.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

žádost o informaci čj: 0534_2019 ze dne 25.3.2019

odpověď na žádost čj: 0534_2019 ze dne 26.3.2019

0760_2019 k žádosti 0534_2019 ze dne 25.4.2019

0760_2019 odpověď k 0534_2019 ze dne 29.4.2019

žádost o informaci čj: 1594_2019 ze dne 19.8.2019

odpověď na žádost čj:1594_2019 ze dne 20.8.2019

žádost čj: 2036_2019 ze dne 11.10.2019

odpověď na žádost čj:2036_2019 ze dne 16.10.2019

Výroční zpráva za rok 2019.pdf

Výroční zpráva za rok 2020

žádost o informaci čj: 0159_2021 ze dne 25.1.2021

odpověď na žádost čj: 0159_2021 ze dne 25.1.2021

0177_na web stížnost k žádosti 106_1999 Sb._2021.pdf

0199_ postoupení spisu na KUSK_2021.pdf

0284_na web žádost_2021 ze dne 11.2.2021.pdf

0284_2021_odpověď na žádost na web.pdf

0306_postoupení spisu na KUSK 2021.pdf

0370_ROZHODNUTÍ KUSK ve věci OUH 0199_2021 ze dne 24.2.2021

0410_ODPOVĚĎ na žádost OUH-0199_2021 ze dne 8.3.2021

0403_2021 žádost na web ze dne 10.3.2021

0403 výzva_2021.pdf

0445_2021 odpověď na web.pdf

0482_2021 na web Odpověď ze dne 16.3.2021

0501_odvolání na web _2021.pdf

0648_na web_2021 ze dne 12.4.2021

0633_rozhodnutí KUSK o odvolání_2021 na web.pdf

0730_rozhodnutí KUSK o odvolání_2021 na web .pdf

0709_ odpověď na TH_29_2021 na web_2021.pdf

0710_ odpověď na TH_36_2021 na web_2021.pdf 

0758_žádost o postoupení na web_2021 ze dne 26.4.2021

0974_ROZHODNUTÍ KUSK na web_2021.pdf

1650_2021 žádost na web.pdf

1650_2021 odpověď na web.pdf

2056_2021 žádost - pro obec pouez na vědomí bez odpovědi

Výroční zpráva 2021.pdf 

0024_2021 žádost na web z 5.1.2022

0024_2021 odpověď na web ze dne 6.1.2022

645_2022 na web žádost z 12.4.2022

645_2022 na web odpověď ze dne 19.4.2022

660_2022 na web žádost ze dne 16.4.2022

660_2022 na web odpověď ze dne 19.4.2022

 0681-2022 žádost na web 21.4.2022

0681-2022 odpověď 22.4.2022

Výroční zpráva 2022.pdf

0450_2023_žádost_na web ze dne 10.3.2023.pdf

0450_2023_odpověď_na web ze dne 14.3.2023.pdf

0487_2023_na web ze dne 20.3.2023.pdf

0487_2023_odpověď_ze dne 24.3.2023.pdf

0513_2023_žádost na web ze dne 26.3.2023.pdf

0513_2023_odpověď_ze dne 30.3.2023.pdf

0639_2023_žádost na web ze dne 13.4.2023.pdf

0639_2023_odpověď na web ze dne 25.4.2023.pdf

1531_2023_žádost na web ze dne 27.9.2023.pdf

1531_2023_odpověď na web ze dne 4.10.2023.pdf

Výroční zpráva 2023.pdf

 

 17. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  - GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů

 Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64, IČ 00240214 (kontakty na www.hovorcovice.cz) jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje řady subjektů, zejména osob s trvalým pobytem na území obce, vlastních zaměstnanců a dodavatelů obce. Obec může zpracovávat osobní údaje dalších osob, které s ní přijdou do kontaktu, například žadatelů o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 Zpracovávané údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo, číslo občanského průkazu/cestovního dokladu, pohlaví nebo rodinný stav.

Účelem zpracování je vyřizování a zpracování agendy obecního úřadu, zejména pak, vedení evidence obyvatel, vedení stálého seznamu voličů, vedení spisové služby, agenda místních poplatků (za odpad, psa, zábor veřejného prostranství, z ubytovací kapacity), zpracování písemností dle stavebního zákona, agendy CzechPOINT, vyřizování žádostí o informace, vyřizování podnětů občanů, žádostí, stížností, petic, agenda pronájmů bytů a nemovitostí, smluvní vztahy a vedení evidence čtenářů obecní knihovny.

Údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění právní nebo smluvní povinnosti nebo proto, že ke zpracování udělil subjekt údajů souhlas, případně na základě veřejného či oprávněného zájmu obce. Údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou skartačním řádem nebo uvedenou v textu souhlasu, případně po dobu trvání smlouvy.

Osobní údaje mohou být předány omezenému okruhu příjemců, zejména dodavatelům IT řešení nebo osobám zajišťujícím IT podporu.

 Subjekt údajů má právo:

 • v případě, že udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, tento souhlas kdykoli odvolat,
 • v některých případech vznést námitku proti zpracování,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenos svých osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě uděleného souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 •  

Subjekt údajů může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz.

Správce ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou:

Jméno a Příjmení

Ing. Iva Cucová, MBA

E-mail

reditel@nadprahou.eu

Telefon

+420 602 221 544

 

 18. KAMEROVÝ SYSÉM V OBCI

Obec je monitorována kamerovým systémem za účelem chráněného
zájmu obce, prevence a ochrany majetku na území obce Hovorčovice. Technický provoz kamer
zajišťuje obec Hovorčovice. Údaje jsou zpracovány Obecní policií Hovorčovice v souladu s příslušnými
právními předpisy
.

Menu

Chcete přijímat akutální zprávy z obce?

Zaregistrujte se do MUNIPOLIS: https://hovorcovice.munipolis.cz/registrace
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

__________________

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR:158

Hasiči:150

Záchranná služba:155

Kanalizace: 800100663

Plyn:1259

 

 

Dne 16.7. byly odevzdány nalezené???? KLÍČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM OD VOZU . Klíče byly nalezeny v ulici K REMÍZKU. Bližší informace na obecním úřadu Hovorčovice.

hovorcovice_footer.png