Rady obecního úřadu

 

 

Pomocník v situaci:

 

a)Lidské zdraví

b)Životní události

c)Práce

d)Doklady

e)Sociální problémy

f)Doprava

g) Stížnost na práci veřejné správy

 

ad a)

 

Lidské zdraví:

 

Tísňové volání:

 

První pomoc – 155

 

První pomoc:

 

 

Poliklinika Prosek Lékárna Poliklinika Prosek s lékárnou

 

 

WWW stránky:

http:

 

Kontakt:

Telefon: +420 286583564

Fax: +420 286589362

E-mail: poliklinikaprosek@poliklinikaprosek.cz

 

Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce Ústavní lékárna Bulovka

Lékárna.

 

WWW stránky: www.fnb.cz

 

 

Kontakt:

Telefon: +420 266082032

Fax: +420 266083388

E-mail: kosarovi@fnb.cz

 

 

 

Lékárny:

Lékárna Tilia 

adresa: Pražská 75

25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

 

telefon: 326902750

 

otevřeno:

po-pá 07:30-17:00  

so 08:00-11:00  

 

Lékárna Poliklinika Černý Most 

adresa: Gen.Janouška 902

 19800 Praha 98

 

telefon: 281917484

 

otevřeno:

po-pá 08:00-18:00  

 

 

Nákupní středisko Globus-Čakovice:

Manager:            Lubomír Štáva

 

 Zástupce:            Kostelecká 82219600 Praha 19 - Cakovice        

 

 Tel.:    286 580 731          

 

 E-mail:              lekarna.Globus.Cakovice@cbox.cz     

 

 

Lékárna – Tesco-Tetňany

 

Manager:            Eva Jarešová         

 

 Zástupce:            Veselská 66319900 Praha 9- Letnany           

 

 Tel.:    283 923 049          

 

 E-mail:              Lekarna.TescoLetnany@lloydspharmacy.cz    

 

Otevírací doba

Po 09:00 - 21:00 

 Út 09:00 - 21:00 

 St 09:00 - 21:00 

 Čt 09:00 - 21:00 

 Pá 09:00 - 21:00 

 So 09:00 - 21:00 

 Ne 09:00 - 21:00 

 

 

 

  

Ing. Bedřich Vít Lékárna Čakovice

Lékárna.

Kontakt:

Telefon: +420 283931361

 

LÉKÁRNA JIZERKA

 

JABLONECKÁ 423

19000  PRAHA 9

 

 

Tel.: 02/ 689 69 23

E-mail: bazjuk@volny.cz

 

 

Otevřeno:

Pondělí 8,00 - 18,00

Úterý 8,00 - 18,00

Středa 8,00 - 18,00

Čtvrtek 8,00 - 18,00

Pátek 8,00 - 18,00

Sobota 8,00 - 12,00

 

 

 

ad b)

 

Hlášení trvalého pobytu:

 

Postup při změně místa trvalého pobytu

Trvalý pobyt: Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kde řešit: Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu:

na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu,

v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,

na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana. 

Na úřadě předložte: platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství,

doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu,

vyplněný tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který dostanete při hlášení změny na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

Výpis z katastru nemovitostí pro Prahu-východ:

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=209&AKCE=GEN:UVOD

Základní údaje:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ

Pod sídlištěm 9/1800

18212 Praha 8

Tel: 284041111

Fax: 284043607

e-mail: kp.pvychod@cuzk.cz

 

Ředitel: Ing. Hautkeová Jana  Úřední hodiny:

Pro veřejnost

Pondělí 8:00-17:00

Úterý 8:00-15:00

Středa 8:00-17:00

Čtvrtek 8:00-15:00

 

Pro geodety

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00

Úterý 8:00-12:00 13:00-15:00

Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:00

 

Podatelna

Pondělí 8:00-17:00

Úterý 8:00-15:00

Středa 8:00-17:00

Čtvrtek 8:00-15:00

Pátek 8:00-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Křest dítěte

Podmínky:       

·           Souhlas rodičů, nebo alespoň jednoho z nich,

 ·            opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství.

 

Kmotr: Aby někdo byl kmotrem, musí splňovat:

·            dovršení šestnáctého roku věku,

·           být katolíkem,

·           být biřmovaný,

·           již přijal svaté přijímání,

 ·          vést život odpovídající víře a převzatého kmotrovství.

Kmotrem nesmí být otec ani matka dítěte.

Potřebné doklady:

·           rodný list dítěte,

·           oddací list rodičů,

·            potvrzení o křtu rodičů (aspoň jednoho).

 

Postup při žádosti o porodné

Nárok na porodné:

 Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Porodné činí pětinásobek částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Narodí-li se dvě děti současně, pak výše porodného činí šestinásobek a v případě narození 3 a více dětí deseti násobek součtu částek životního minima na osobní potřeby těchto dětí.

 

Podmínky přiznání přídavku: Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Nárok na dávku může být uplatněn 1 rok zpětně od narození dítěte.

 

Řešení situace: Podejte písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na odpovídající úřad městské části. Formulář je k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 

Na úřadě předložte: žádost o porodné,

průkaz totožnosti,

rodný list dítěte/dětí,

v případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí příslušného orgánu.

 

Postup při žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nárok na příspěvek:

 Tento příspěvek náleží zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu než na dosavadní práci. Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která spočívá např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce.

 

K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení zaměstnankyně na jinou práci, se nepřihlíží. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na matky do konce devátého měsíce po porodu.

 

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.

 

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Redukuje se stejně jako u nemocenského od 15. kalendářního dne, tj. částka 480 Kč se započte plně, z částky nad 480 Kč do 690 Kč se započte 60% a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží. Vyrovnávací příspěvek nenáleží zaměstnancům na nepravidelnou výpomoc, zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, občanům se změněnou pracovní schopností připravujícím se na pracovní uplatnění a osobám samostatně výdělečně činným.

 

Podmínky přiznání příspěvku:

1.Dočasné převedení zaměstnankyně na jinou práci, protože práce, kterou dosud konala:

je těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu zakázána, nebo

zakázána není, ale dle lékařského posudku výkon této práce ohrožuje její těhotenství a zdravotní stav.

2.Dosažení nižšího započitatelného příjmu z důvodu převedení na jinou práci, k němuž došlo bez zavinění zaměstnankyně. 

Řešení situace: Při uplatnění nároku na dávku předložte tiskopis "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" na Okresní správě sociálního zabezpečení. Tiskopis "Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství" vydává a potvrzuje ošetřující lékař zaměstnankyně. 

 

Postup při žádosti o peněžitou pomoc v mateřství

Nárok na pomoc:

 Peněžitá pomoc je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění stanovených podmínek zaměstnankyním, studentkám, uchazečkám o zaměstnání a osobám samostatně výdělečně činným (dále jen OSVČ). Mužům tato dávka náleží pouze v zákonem stanovených případech péče o dítě a nazývá se peněžitá pomoc.

 

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Osamělé ženě nebo ženě, která porodila dvě nebo více dětí se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů. Za osamělou se považuje neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá žena, nežije-li s druhem. Narodí-li se dítě mrtvé, nebo odmítne-li žena o dítě pečovat, poskytuje se peněžitá pomoc v mateřství po dobu 14 týdnů. Poskytování peněžité pomoci ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

 

Ženě, která převzala do trvalé péče nahrazující mateřskou péči dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítěti, jehož matka zemřela, se tato dávka poskytuje po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, jde-li o ženu osamělou nebo ženu, která převzala do péče dvě nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, ne však déle než do osmi měsíců věku dítěte. Po stejnou dobu se poskytuje peněžitá pomoc muži.

 

Peněžitá pomoc se poskytuje za kalendářní dny. Výše činí 69% denního vyměřovacího základu zjištěného z rozhodného období ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, popř. ke dni převzetí dítěte do trvalé péče. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ ke dni převedení, pokud je to výhodnější.

 

Peněžitá pomoc náleží: Zaměstnankyni, jestliže:

jí trvá účast na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou dovolenou (převzetí dítěte do péče), nebo jestliže trvá ochranná lhůta z dřívějšího pojištění ještě počátkem šestého týdne před očekávaným nebo skutečným dnem porodu (ke dni převzetí dítěte), nebo jestliže až do počátku tohoto týdne pobírá dávky nemocenského pojištění z dřívějšího nemocenského pojištění. Ochranná lhůta u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, je delší a činí šest měsíců. Obecná ochranná lhůta činí 42 kalendářních dnů;

splňuje podmínku tzv. čekací doby, tj. jestliže tato osoba byla v posledních dvou letech před porodem účastna alespoň po dobu 270 dnů nemocenského pojištění. Do doby 270 dnů se započítávají také dřívější období, v nichž osoba v posledních dvou letech před porodem byla účastna nemocenské péče v ozbrojených silách, byla poživatelkou důchodu ze sociálního zabezpečení, pobírala po zániku pojištění, popřípadě jiného zabezpečení (péče) nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání;

jí nenáleží v období, kdy je peněžitá pomoc v mateřství poskytována, započitatelný příjem z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze kterého je peněžitá pomoc poskytována, s výjimkou těch příjmů, které náleží osobě i za dobu mateřské dovolené, aniž v této době vykonávala tuto činnost.

Studentce, pokud přerušila (skončila) studium a splňuje podmínky uvedené pod bodem 1 a 2 .

 

Uchazečce o zaměstnání, jestliže je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání ještě počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a splňuje podmínku uvedenou pod bodem 2.

 

Řešení situace: Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství", kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný gynekolog). Při převzetí dítěte do péče nahrazující mateřskou péči uplatněte nárok podáním písemné žádosti a předložením dokladů, potvrzujících tuto skutečnost.

 

Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení.

 

Na úřadě předložte: tiskopis "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství" vystavený a potvrzený příslušným lékařem,

potvrzení úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů,

při převzetí dítěte písemnou žádost, ve které se uvedou údaje o dítěti a datum převzetí dítěte do trvalé péče. K žádosti se přiloží rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče, rodný list dítěte. Při převzetí dítěte, jehož matka zemřela, se předloží k nahlédnutí úmrtní list matky.

 

Starobní důchod:

 

Odchod do starobního důchodu

Nárok na důchod:

 Starobní důchod je jednou ze šesti dávek důchodového pojištění. (§ 4 zák. č. 155/1995 Sb.). Odchod do starobního důchodu je podmíněn dosažením určitého věku (paragrafy 29, 30-32, 74, 76, a 94 zákona č. 155/1995 Sb.) a získáním potřebné doby pojištění. Další podmínkou možného odchodu do starobního důchodu je zanechání výkonu výdělečné činnosti, případně výkon výdělečné činnosti za podmínek a rozsahu stanoveném v § 37 cit. zák.

 

Důchod náleží: Nárok na přiznání starobního důchodu (tzv. řádného starobního důchodu) vzniká:

získáním 25 roků pojištění a dovršením důchodového věku, stanoveného v paragrafech 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb.,

získáním 15 roků pojištění a dovršením věku 65 let.

Starobní důchod lze přiznat za předpokladu získání 25 let pojištění až 3 roky před dovršením důchodového věku (tzv. předčasný starobní důchod, jehož výše je nižší, než výše řádného starobního důchodu), přičemž takto přiznaný důchod nelze ke dni dovršení důchodového věku přepočítat (přiznat řádný starobní důchod). Starobní důchod (rovněž tzv. předčasný) lze přiznat za předpokladu 25 let pojištění až 2 roky před dovršením důchodového věku, jsou-li splněny následující podmínky:

 

pojištěnec byl nepřetržitě po dobu nejméně 180 kalendářních dnů veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a ke dni uplynutí této doby mu do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 2 roky,

pojištěnec je poživatelem částečného invalidního důchodu.

Takto přiznaný předčasný starobní důchod (který je rovněž nižší než řádný starobní důchod), lze ke dni dovršení důchodového věku přepočítat (přiznat řádný starobní důchod). Starobní důchod lze přiznat až 5 roků před dovršením důchodového věku, a to za předpokladu, že pojištěnec získal 25 roků pojištění a

 

pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň po dobu 5 let,

nárok na plný invalidní důchod zanikl a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku chybí pojištěnci nejvýše 5 let.

 

Řešení situace: Žádosti osob výdělečně činných v organizacích, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, sepisují příslušné personální útvary těchto organizací. Žádosti osob výdělečně činných v organizacích s počtem zaměstnanců do 25, dále žádosti osob samostatně výdělečně činných a osob nezaměstnaných, sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení) příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

 

Na úřadě předložte: žádost o starobní důchod,

občanský průkaz (u cizinců doklad prokazující jejich totožnost),

doklady o studiu, event. učení (i neukončeném),

doklady o výkonu vojenské služby (civilní služby), doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které chybí v předstihovém listu, je-li předstihový list při řízení o přiznání starobního důchodu k dispozici. Není-li k dispozici, předkládá žadatel doklady (potvrzení, pracovní smlouvy atp.), které o své předchozí výdělečné činnosti vlastní. Nemá-li žádné doklady, pouze uvede při sepisování žádosti (do vymezeného prostoru předepsaného tiskopisu) údaje o dobách předchozí výdělečné činnosti, případně náhradních dobách (např.doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání) v rozsahu, v jakém tyto trvaly.

Ženy, které žádají o přiznání starobního důchodu při dosažení důchodového věku, ovlivněného výchovou dětí, a ženy i muži žádající uznání péče o dítě, předkládají:

rodné listy dětí, případně výpisy z matriky narození,

příslušný doklad prokazující osvojení dítěte, jde-li o osvojené dítě,

jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatele,

jde-li o období od 1. 1. 1996, předkládají muži rozhodnutí OSSZ (OSSZ) o době a rozsahu péče o dítě, ženy tato rozhodnutí předkládají pouze tehdy, pečovaly-li po 4. roce věku o děti dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

 

Pohřeb:

Pohřebné

Předmět žádosti: Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5000 Kč.

 

Podmínky:            Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb osobě, která měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení. Příjem rodiny se netestuje.

 

Řešení situace:            Podejte písemnou žádost o pohřebné na předepsaném formuláři na úřad práce nebo na městském/obecním úřadě. Formulář je k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Doklady:         

·           žádost o pohřebné,

·           průkaz totožnosti (doklad o trvalém pobytu),

·           faktura za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav),

·           úmrtní list zesnulé osoby,

·           doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav),

 ·          doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav).

 

 

Pohřební ústav hl. města Prahy

Telefon: 800 101 050

E-mail: pohrustav@pohrustav.cz

www: www.pohrustav.cz

 

 

ad c)

Práce

 

 

Úřad práce:

http://www.urad-prace.cz/praha-vychod/

www.práce.cz

www.jobs.cz

www.hledampraci.cz

 

 

 

 

 

 

Ad d)

 

Postup při vyřízení nového průkazu, změny údajů a vypršení platnosti

Občanský průkaz:

 Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

 

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Žádost a doklady může za občana předložit i jím pověřený zástupce (není požadována plná moc). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, podává žádost i přebírá občanský průkaz opatrovník.

 

Řešení situace: Žádost o vydání občanského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc). Poštou můžete žádost odeslat, pokud je vyplněna na originálním tiskopisu a zároveň jsou přiloženy originály nebo ověřené kopie dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu.

 

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na obecní úřad pověřený vedením matrik. Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle místa svého trvalého pobytu, jestliže o to v žádosti požádáte. Jinak máte povinnost si převzít občanský průkaz na obecnín úřadě obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání.

 

"Žádost o vydání občanského průkazu" musíte podat pouze na originálním tiskopisu. Tiskopisy žádostí o vydání občanských průkazů jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

 

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Na úřadě předložte: vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,

jednu fotografii, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,

dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,

doklady stanovené zákonem, viz níže,

případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

rodný list,

doklad o státním občanství.

 

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

dosavadní občanský průkaz.

 

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

dosavadní občanský průkaz.

doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

rodný list nebo rodný a křestní list,

doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství předložíte:

rodný list nebo rodný a křestní list,

doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

doklad o státním občanství,

doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

Při přijetí vyplněné žádosti vám budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

 

Postup při vyřízení nového pasu

Cestovní pas:

 Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Pas se strojově čitelnou zónou se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez strojově čitelné zóny, který platí jeden rok.

 

Podat žádost je oprávněn občan starší patnácti let. Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.

 

Řešení situace: V České republice obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana (pro obec Hovorčovice se pasy vydávají v Líbeznicích), v hlavním městě Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát, popřípadě obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana nebo obecní úřad pověřený vedením matrik.

 

Jde-li o cestovní pas bez strojově čitelné zóny vydávaný ve lhůtě kratší než 30 dnů, doporučuje se podat žádost o jeho vydání přímo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (magistrátu, úřadu městské části Prahy 1 až 22) podle místa trvalého pobytu občana.

 

Žádost o vydání cestovního pasu, o vydání cestovního průkazu, o provedení změn údajů v cestovním dokladu atd. můžete podat pouze na originálních tiskopisech, které jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň získáte formuláře na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí.

 

Na úřadě předložte: vyplněnou žádost na přepsaném tiskopisu,

doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, například: platný občanský průkaz, u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například rodný list, doklad o státním občanství, a podobně,

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan zbaven způsobilosti k právním úkonům), a tak dále,

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucím ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem, tj. příslušné rozhodnutí soudu,

odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud již jste držitelem platného cestovního pasu a potřebujete další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí,

doklad ověřující údaje k dítěti mladšímu 15 let, které má být zapsáno do cestovního dokladu rodiče, tj. rodný list dítěte, doklady prokazující české státní občanství dítěte, popřípadě podklady pro zjištění jeho občanství,

doklad prokazující získání vysokoškolského titulu, pokud není zapsán v občanském průkazu,

jednu průkazovou fotografii, jde-li o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou; v ostatních případech 2 fotografie,

plnou moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

 

 

 

 

Postup při změně údajů

Změna údajů:

 V cestovních dokladech lze změnit údaj o časové platnosti cestovního průkazu a údaj o dítěti mladším 15 let zapsaném v cestovním pasu nebo cestovním průkazu, tj. změna jména či příjmení dítěte. Dítě, resp. občana mladšího 15 let, lze zapsat do platného cestovního dokladu rodiče. Do platného cestovního dokladu lze zapsat pouze jeden titul nebo označení absolventa vyšší odborné školy a popřípadě jednu vědeckou hodnost. Pokud občan získal více titulů nebo vědeckých hodností, uvede se na žádosti ten titul a popřípadě ta vědecká hodnost, které požaduje zapsat do cestovního dokladu.

 

Řešení situace: Se žádostí se v České republice obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo vašeho trvalého pobytu nebo na obecní úřad pověřený vedením matrik. V zahraničí se obraťte na zastupitelský úřad.

 

Změny nebo zapsání dítěte nebo titulu se zpravidla provádějí na počkání, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana. Úpravu lze provést po zaplacení správního poplatku.

 

Na úřadě předložte: vyplněnou žádost na přepsaném tiskopisu,

doklad o požadované změně údajů,

doklad ověřující údaje o dítěti, např. jeho rodný list, občanský průkaz rodiče, je-li v něm dítě zapsáno nebo doklad o státním občanství dítěte, popřípadě podklady pro zjištění státního občanství,

doklad, jímž se prokazuje získání titulu,

platný cestovní doklad, v němž má být změna provedena.

 

 

Postup při vyřízení nového řidičského průkazu

Řidičský průkaz:

 ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění).

 

Řešení situace: Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. na magistrát města na území České republiky, příslušný podle místa Vašeho trvalého bydliště. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

 

Vaše žádost bude vyřízena do 15 (20) dnů od podání. Řidičský průkaz musíte převzít osobně.

 

Na úřadě předložte: doklad o získání řidičského oprávnění,

doklad totožnosti,

jednu barevnou průkazovou fotografii.

 

 

 

 

Postup při vyřízení mezinárodního řidičského průkazu

 

 

Mezinárodní řidičský průkaz:

 Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

 

Řešení situace: Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

 

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

 

Na úřadě předložte: žádost o vydání MŘP,

doklad totožnosti,

platný řidičský průkaz,

jednu barevnou průkazovou fotografii.

 

 

 

 

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Změna údajů:

 Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

 

Řešení situace: Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

 

Na úřadě předložte: průkaz totožnosti,

dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,

jednu barevnou průkazovou fotografii.

 

 

Ad e)

 

Rodičovský příspěvek:

 

Postup při žádosti o rodičovský příspěvek

Nárok na příspěvek:

 Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, pokud je dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě, nebo o dítě, jehož rodič zemřel a dále osoba pečující o dítě manžela.

 

Oprávnění v této věci jednat má matka či otec dítěte, popřípadě osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

 

Podmínky přiznání příspěvku: Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad.

 

Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v tom kalendářním měsíci, v němž:

se dítě narodilo,

měl rodič po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc (podporu muži) nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z nemocenského pojištění,

osoba dítě převzala na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů,

dítě dovršilo 4 let věku nebo 7 let věku, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené,

dítě nebo rodič zemřeli.

Rodičovský příspěvek náleží i v případech,

kdy je dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku maximálně 5 kalendářních dnů v měsíci,

kdy dítě pravidelně navštěvuje léčebné rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči, nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

kdy dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

kdy dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jde o zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.

Nárok na rodičovský příspěvek nemá osoba, které byl přiznán příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 213/2002 Sb.

 

Od ledna 2004 se již nesleduje příjem z výdělečné činnosti, nárok na rodičovský příspěvek není ovlivněn ani nárokem na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

 

Řešení situace: Podejte písemnou žádost o rodičovský příspěvek na předepsaném formuláři na úřad práce, v Praze na úřady městských částí, příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 

Na úřadě předložte: žádost o rodičovský příspěvek,

průkaz totožnosti,

rodný list dítěte,

potvrzení, do kdy pobíráte, nebo jste pobírali peněžitou pomoc v mateřství.

 

 

 

 

Příspěvek na dítě:

 

Postup při žádosti o přídavek na dítě

Nárok na přídavek:            Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne trojnásobek životního minima v "předchozím" kalendářním roce.Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník. Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku samo.

Podmínky přiznání přídavku:            Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho měsíční výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

Řešení situace:            Podejte písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři na úřad práce nebo na městském/obecním úřadě. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Na úřadě předložte:        

·           žádost o přídavek na dítě,

·           průkaz totožnosti,

·           u dětí do 15 let rodný list.

 

 

 

 

 

Sociální příplatek:

 

Postup při žádosti o sociální příplatek

Nárok na příplatek:

 Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady, spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U tohoto druhu dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Okruh příjmů je taxativně vymezen.

 

Nárok na sociální příplatek získáte tehdy, pokud jste rodič, pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jestliže příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí v rodině nepřevýšil 1,6 násobek částky životního minima rodiny. Do rodiny se nezapočítává dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu a dítě svěřené do pěstounské péče.

 

Podmínky přiznání příplatku: Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

 

Řešení situace: Podejte písemnou žádost o sociální příplatek na předepsaném formuláři na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na odpovídající úřad městské části. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 

Na úřadě předložte: žádost o sociální příplatek,

průkaz totožnosti,

rodný list u dětí do 15 let.

 

 

Příspěvek na bydlení:

 

Postup při žádosti o příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek:

 Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.

 

O příspěvek může žádat vlastník bytu nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu.

 

Podmínky přiznání příspěvku: Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

 

Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 1,6 násobek životního minima rodiny, přitom nárok na dávku ani její výše nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, např. v činžovním nebo rodinném domě.

 

U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti. Do okruhu společně posuzovaných osob se započítává i osoba po dobu, kdy plní základní nebo náhradní službu v armádě ČR nebo civilní službu.

 

Další požadavky:

Písemný souhlas všech společně posuzovaných osob k ověřování údajů uvedených v žádosti o dávku státní sociální podpory, popř. ke zjišťování těchto údajů,

doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o užívání nájemního bytu, smlouva o užívání obytné místnosti v tzv. ubytovnách atd.).

 

Řešení situace: Podejte písemnou žádost o příspěvek na bydlení na předepsaném formuláři. Se žádostí se obraťte na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na odpovídající úřad městské části. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. 

Na úřadě předložte: žádost o příspěvek na bydlení,

průkaz totožnosti,

rodný list u dětí do 15 let.

 

 

 

 

Nemocenské dávky:

 

Postup při žádosti o nemocenskou

Nárok na nemocenskou:

 Nemocenské dávky, které jsou dávkou nemocenského pojištění, náleží pojištěnci, tj. zaměstnanci, jestliže byl lékařem dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání nebo nemůže vykonávat zaměstnání pro nařízenou karanténu a splňuje i ostatní stanovené podmínky.Poskytuje se za kalendářní dny, a to od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání invalidity, nejdéle však po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

 

Nemocenské se stanoví procentní sazbou z denního vyměřovacího základu.

 

Denní vyměřovací základ zjistíte tak, že vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období vydělíte počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodného období. Do tohoto počtu dnů se nezahrnují kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci, za které vám nenáleží náhrada příjmů (včetně dnů, za které bylo poskytováno nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství), dny za které vám náleží náhrada příjmu při výkonu služby v ozbrojených silách a dny po skončení zaměstnání. Rozhodným obdobím je zpravidla dvanáct kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost.

 

Takto zjištěný denní vyměřovací základ se redukuje, a to za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (karantény) se částka do 480 Kč denního vyměřovacího základu započítává pouze z 90 %, z částky nad 480 do 690 Kč se počítá 60% a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží. Od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti se částka do 480 Kč započítává v plné výši, z částky nad 480 Kč do 690 Kč se započítává 60 % a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží.Výše nemocenského činí za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti (karantény) 25 %, od čtvrtého kalendářního dne 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Podmínky přiznání nemocenské: Nemocenské vám náleží, jestliže

pracovní neschopnost (karanténa) vznikla v době pojištění (tj. trvání zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění), nebo po skončení pojištění, v době, kdy pobíráte ze skončeného zaměstnání dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny), nebo v tzv.ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 42 dnů od skončení pojištění. Pokud jste byl naposledy zaměstnán/a po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů vaše poslední pojištění trvalo;

nenáleží vám za období pracovní neschopnosti započitatelný příjem ze zaměstnání, ze kterého je nemocenské poskytováno, s výjimkou těch příjmů, které náleží i v době pracovní neschopnosti;

nárok na dávku byl předepsaným způsobem uplatněn.

Nárok na nemocenské dávky vám nenáleží jestliže jste si jste si přivodili pracovní neschopnost:

v úmyslu vylákat nemocenské;

zaviněnou účastí ve rvačce;

jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků;

při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok.

 

Řešení situace: Žádost o nemocenské podejte na tiskopise "Potvrzení pracovní neschopnosti" nebo "Potvrzení o nařízení karantény".Zaměstnanci tuto žádost podávají u zaměstnavatele 

 

 

 

 

 

 

 

ad f)

Registrace nového auta:

Postup při registraci nového, dosud neregistrovaného, vozidla

Registrace:

 V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

 

Řešení situace: Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

 

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

 

Žádost o registraci vozidla podejte osobně na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech. Zpravidla se věc vyřizuje na počkání.

 

Na úřadě předložte:

doklad totožnosti,

doklad o pojištění vozidla,

technický průkaz vozidla,

případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel).

 

Žádost o změnu údajů v registru vozidel:

 

Postup při změně údajů v registru vozidel

Změna údajů:

 Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

 

Řešení situace: Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

 

S písemnou žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

 

Na úřadě předložte: vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn údajů,

doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...),

originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění

nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

technický průkaz vozidla (TP),

osvědčení o registraci vozidla (ORV),

doklad o pojištění vozidla.

 

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

 

 

 

 

 

Postup při odhlášení vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka

Řešení situace: Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

 

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla musí být provedeno do 10 pracovních dnů po jeho změně.

 

S písemnou žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy. Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušných úřadech.

 

Na úřadě předložte: doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...),

technický průkaz vozidla (TP),

osvědčení o registraci vozidla (ORV),

doklad o pojištění vozidla,

originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel).

 

 
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

 

Vlastník vozidla již nechce dále vozidlo provozovat, nebo vozidlo zaniklo

Vyřazení vozidla: K trvalému vyřazení dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

Řešení situace:            Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.S písemnou žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

Na úřadě předložte:

·           doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...),

·           originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění

 ·          nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

·            technický průkaz vozidla (TP),

·            odevzdejte osvědčení o registraci vozidla (ORV),

·            odevzdejte tabulky registrační značky.

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

 

 

Ad g)

 

OMBUDSMAN

 

Informace o úřadu

Oficiální název: Kancelář veřejného ochránce práv

Adresa: Údolní 39, 60200 Brno

Telefon: 542 542 111 

Email: kancelar@ochrance.cz

WWW: www.ochrance.cz

 

 

 

Informace o žádosti

Předmět žádosti: Na veřejného ochránce práv se můžete obrátit v případě, že nesouhlasíte postupem, opatřením, rozhodnutím či jinou činností úřadu ve vztahu k vám či pokud chcete podat stížnost na nečinnost úřadu.

Řešení situace: Podejte písemný podnět poštou nebo ústní podání do protokolu v sídle veřejného ochránce práv. Podnět můžete také podat elektronickou poštou. Vzorový formulář podnětu je součástí informačního letáku, který je k dispozici v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv či na internetových stránkách veřejného ochránce práv, jeho použití však není nezbytnou podmínkou podání podnětu.

Doklady: Musíte podat podnět veřejnému ochránci práv a předložit veškerou relevantní dokumentaci, týkající se věci. Podnět veřejnému ochránci práv musí zahrnovat:

jméno, příjmení a bydliště stěžovatele (u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jménem právnické osoby jednat),

označení úřadu či úřadů, vůči nimž podnět směřuje (případně identifikační údaje úředníka, který konkrétně za úřad jednal),

popis podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena jinému orgánu,

doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,

týká-li se podnět vydaného rozhodnutí, jeho kopii,

pokud je podnět podáván za jinou osobu, písemnou plnou moc.

 

 

 

hovorcovice_footer.png