Přihlásit se k trvalému pobytu - jak na to?

 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU DO OBCE

 

 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

K TRVALÉMU POBYTU SE PŘIHLAŠUJE:

     Občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné  moci.

Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce.

Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení trvalého pobytu, jedná zákonný zástupce.

K PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNO PŘEDLOŽIT                                                                      PLATNÝ OP + AKTUÁLNÍ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládáte cestovní pas; po nabytí státního občanství České republiky předkládáte doklad o nabytí státního občanství,

Vlastník domu předloží:

DOKLAD O VLASTNICTVÍ DOMU (například výpis z katastru nemovitostí).

Pokud občan není vlastníkem domu:  

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ POTVRZENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY O SOUHLASU S PŘIHLÁŠENÍM, nebo doprovod oprávněné osoby, která potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům. ,  kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Po předložení dokladů vyplníte a podepíšete "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

Za přihlášení k TP zaplatíte SPRÁVNÍ POPLATEK VE VÝŠI 50 Kč.

 

 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

 

 

 

 

hovorcovice_footer.png