Občanské průkazy

 

 

Kde žádat  NOVÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ:

 -    MÚ Brandýs n/L.-St.B., pracoviště Praha, BISKUPSKÁ 7, Praha 1

       ( Občanské průkazy: 222330284)

-     OÚ Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice ( MATRIKA, tel: 283981058)

 

Co potřebujete k VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU :

 

K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let musí zákonný zástupce předložit:

·                                 rodný list,

·                                 doklad o státním občanství.  + 1 fotografii

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

·                                 dosavadní občanský průkaz. + 1 fotografii

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

  • dosavadní občanský průkaz  + 1 fotografii, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

  • rodný list nebo rodný a křestní list,  +  1 fotografii, doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu, potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu).

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložíte:

  • rodný list nebo rodný a křestní list,  + 1 fotografii,  doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,  doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.
Lhůty pro vyřízení: Do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají platnosti nejpozději dnem 31. prosince 2008. Lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu, jsou stanoveny podle doby vydání občanských průkazů.

 

 

 

 

hovorcovice_footer.png