Informace a pokyny

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí evidenční orgán (starosta, popř. jím pověřená osoba). Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává po vyplnění a ověření žádosti (§ 13, odst. 5 zákona).

Žádost obsahuje:

a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) datum narození žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele.

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Žádost o přidělení hesla

Žádost o nahlédnutí do registru

 

 

hovorcovice_footer.png