Dopis starosty obceVšem, kteří žijete v Hovorčovicích

Vážení,

 

ve dnech 23. a 24. září, tedy za pár dní, budete svými hlasy ve volbách rozhodovat o dalším směrování obce. Pevně věřím, že pečlivě a uvážlivě zvážíte, komu dáte důvěru, komu můžete věřit. O to Vás prosím, komunální politika je opravdu důležitá, přehmaty v ní se složitě napravují, viz stav obce v roce 2006.

 

Z mého pohledu a životních zkušeností milé tváře, plakátové kampaně a líbivá hesla a sliby nedávají pražádnou záruku. Konec konců to každý z Vás zná z celostátní politiky. Řízení obce opravdu není jednoduché a chce zkušenosti, pokud jsou podloženy praktickými výsledky ve prospěch všech, bez osobních zájmů.

 

Přeji nám všem správné rozhodnutí. Vše máte ve svých rukách.

 

V rámci nadcházejících voleb do našeho zastupitelstva bych se s Vámi rád podělil o pocity, které mám jako končící dlouholetý starosta naší obce.

 

Po předchozích občanských aktivitách v obci, z nichž považuji za nejvýznamnější úspěšnou petiční aktivitu za zachování našeho sportovního areálu z konce tisíciletí, bez které by byl dnes tento prostor zastavěn rodinnými domy, jsem se rozhodl v roce 2006 podpořit svou účastí na kandidátce změnu ve vedení obce. Obecní majetek byl fakticky rozprodán, silnice až na výjimky prašné, obec bez obchodu, školy, obecní hospody, pro děti zde byla jen MŠ. Vedl se soudní spor s restituenty o řadu nemovitostí a pozemků v obci, prakticky bez naděje na úspěch, jen se platily úhrady za advokáty a prohrané soudy. Na ruku se šlo developerům, aniž by jakkoli přispěli k rozvoji obce.

 

Výměna ve vedení obce však, přes některé úspěchy, neodpovídala reálným potřebám rozvoje obce a jejímu potenciálu, aby se stala žádaným místem pro život. Proto jsme se v roce 2010 se stejně smýšlejícími občany sdružili do samostatné kandidátky. Byť jsme tehdy nezískali většinu, brzy jsme s některými zastupiteli z většinové vítězné kandidátky našli společnou řeč a začali řešit věci ve shodě. Celý proces urychlilo vzdání se funkce tehdejší starostkou ze zdravotních důvodů.

 

Rok 2012 se stal rokem, kdy jsem byl celým zastupitelstvem jednomyslně zvolen starostou.

Letošním rokem se tedy završilo desetileté období, ve kterém se odehrálo v životě obce nespočet významných akcí a projektů obecního zastupitelstva, kterým jsem byl opakovaně volen starostou. Stejně jako zastupitelstvo, které jste opakovaně zvolili v letech 2014 a 2018.

 

Po posledních volbách jsem přešel do funkce neuvolněného starosty a dohodou zastupitelstva od tohoto roku se z pozice uvolněného místostarosty se mnou na vedení obce podílel pan Pavel Budín, současný kandidát na starostu. Toto řešení jsme v roce 2018 zvolili, neboť dynamika a náročnost procesů v obecní správě vyžaduje nejen osobnostní předpoklady ale zejména přehled a praktické znalosti a zkušenosti z řízení chodu obce. Já jsem také avizoval, že toto bude moje poslední období ve funkci starosty. Myslím, že se nám tento záměr zdařil a s klidným svědomím, pokud k tomu budu oprávněn, budu zvolení pana Budína podporovat A stejně tak jeho práci v dalším období.

 

Výčet projektů, akcí a úspěchů z celého období mého starostování lze také ověřit v dokumentu Program rozvoje obce, který byl pro možnou kontrolu veřejností každý rok vyhodnocován a aktualizován a je všem dostupný na webu obce. Určitě nebude od věci, aby se občané, kteří přišli do obce v posledních letech, s touto novodobou historií svého bydliště seznámili. Jistě pak nebudou považovat současný stav za samozřejmý a snad si budou více vážit místa, které si zvolili pro život.

 

V této souvislosti ale považují za vhodné vyzdvihnout tři největší milníky naší práce.

 

Zřejmě nejdůležitějším bylo vyřešení podmínek pro školní a předškolní vzdělávání výstavbou budov školy a nového pavilonu MŠ. Čeká nás ještě dostavba prvního stupně, která je připravena a čeká se na finanční podporu státu. Neméně důležité pak bylo zajištění podmínek pro chod školských zařízení, aby patřily mezi vyhledávaná a uznávaná. To se myslím i díky pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou podařilo a moc jim za to děkuji.

Jistě budou tuto úroveň za podpory obce nadále rozvíjet.

 

Druhým je završení desetiletého jednání s restituenty v roce 2021 o narovnání vztahů, kterým připadla obci do majetku kromě řady pozemků pod komunikacemi, prostranství i část budov v areálu bývalého JZD a pozemek o velikosti 5,5 tisíce metrů v blízkosti sportovního areálu. Pozemek je určen pro výstavbu multifunkční haly. Moc si ceníme i získání ploch v malém a velkém parku, tzv. Palouku, tedy získání prostor pro pořádání venkovních akcí spolků. Dobrý vztah s restituenty také dříve přispěl k získání pozemků pro školu a jejich vstřícná stanoviska při realizaci staveb v sousedství jejich pozemků.

 

Třetím (a zřejmě vizionářským počinem) bylo odkoupení objektu bývalé samoobsluhy, obecně známější jako NEPA v centru obce a to bez potřeby úvěru. Letošní zahájení její celkové přestavby na společenské centrum obce s prostory pro samoobsluhu, kavárnu, knihovnu a společenský sál pro vnitřní akce obce a spolků doplňuje potřebnou infrastrukturu v obci. Bohužel se část objektu bude dočasně využívat pro potřebu školního vzdělávání, než bude dostavěna škola. V příštím roce pak již bude fungovat alespoň prodejna.

 

Již z tohoto výčtu, pokud k tomu připojíme dřívější nákup domu č.p.1 na staré návsi, má obec vytvořeny prostorové podmínky ve svém vlastnictví pro své záměry v budoucnu.

Pevně věřím, že za podpory státu a financí z EU se během příštích dvou volebních období podaří dobudovat občanskou vybavenost obce i dokončit pevné povrchy komunikací a bude i prostor pro řešení veřejných prostranství, pokud bude vše dokončeno.

 

To však předpokládá, že všechny uvedené prostory budou obci využity k účelům, pro které byly získány, že nedojde opět k rozprodávání. To máte v rukách Vy občané a věřím, že si nabytého majetku, který je náš všech, budete vážit a budete bedlivě sledovat, jak je s ním ze strany vedení obce nakládáno. Máte k tomu řadu nástrojů daných zákonem o obcích, právem petičním a dalšími zákony. Osobně, pokud nebudu zvolen zastupitelem, spolu s Vámi budu stav sledovat, aby se obavy nenaplnily. Stejně tak budu dbát, aby obec dodržovala zásady územního plánu pro developerskou výstavbu a tito přispívali v rámci svých projektů obci dle dříve schválených závazných pravidel.

 

Celkově si troufám tvrdit, že díky Vaší voličské i občanské podpoře a naší práci se našemu zastupitelstvu podařilo nastartovat a rozvíjet naše společné představy o budoucnosti obce, aby byla atraktivním místem pro život stávajících občanů, poskytující vše potřebné pro kvalitní a důstojný život. O tom, že se to daří, nejlépe svědčí neutuchající zájem o nemovitosti v obci, jejich nedostatek a zejména růst jejich cen, který není dán jen situací na realitním trhu, ale také právě podmínkami pro život v obci a její vybaveností. Určitě důležitá je i blízkost Prahy aniž by byl narušen vesnický ráz našeho území.

 

Děkuji všem občanům a občankám za slova podpory a uznání, které mi vyjadřovali osobně, v dopisech i mailové korespondenci. Věřte, že to bylo moc milé a posilující uznání práce a ocenění směru, kterým se obec vydala. I to je jeden z motivů proč letos kandiduji do zastupitelstva. Chci poděkovat všem svým současným kolegům zastupitelům, bez jejichž podpory by se obec nerozvíjela a doufám, že nám bude Vámi voliči umožněno v realizaci záměrů pokračovat. Chci poděkovat všem vedoucím představitelům a členům zájmových spolků a sdružení za podporu mně a zastupitelstvu a věřím, že podpora obce spolkům bude také pokračovat i v dalším období. Moc děkuji a oceňuji práci všech pracovníků a pracovnic obecního úřadu a jejich přístup k potřebám občanů obce. Važte si, že je máme, není to samozřejmost. I díky jim jsme za celou dobu mého vedení obce neměli výtky k hospodaření obce při kontrolách hospodaření, minimum závad pak bylo při kontrolách čerpání dotačních titulů. Osobně považuji deset let strávených v tomto pracovním kolektivu za nejlepší léta svého profesního života.

 

 

 

Jiří Novák, starosta obceMenu

Chcete přijímat aktuální zprávy?
ico_sms[1].gif

Kontakt

Obec Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice
okres Praha - východ
Tel.: 283 933 123
Tel.: 602 660 324
mail: ou@hovorcovice.cz
www.hovorcovice.cz
ID:rjdbkxf
Úřední hodiny:
Po 7.30–12h, 12.30–17
St 7.30–12h, 12.30–17

Bankovní spojení:
KB NONET Praha 9
č.ú. 5621201/0100

hovorcovice_footer.png