Povinně zveřejňované informace

Údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Obec Hovorčovice

 2. Důvod a způsob založení

 Vznik a historie Obce Hovorčovice (dále jen „obec“) uvedena na webových stránkách obce:

www.hovorcovice.cz

 Obec Hovorčovice je obcí se samostatnou působností na základě zákona                  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Působí v souladu s podmínkami a principy v tomto zákoně uvedenými.

Nadřízenými metodickými orgány obce je Ministerstvo vnitra České republiky a Krajský úřad Středočeského kraje.

3. Organizační struktura

Výkon působnosti obce zabezpečují orgány obce, které působí v organizační struktuře:

1) zastupitelstvo obce Hovorčovice (9 členů)

2) starosta obce a místostarosta

3) obecní úřad (útvary úřadu a zaměstnanci)

Usnesením zastupitelstva obce jsou zřízeny:

a.) Výbory:

- pro školství a kulturu

- kontrolní

- finanční

- pro výstavbu a životní prostředí

b.) Komise:

- přestupková

- pro společenské otázky

Práva a povinnosti zastupitelstva obce, starosty, místostarosty a Obecního úřadu Hovorčovice (dále jen „obecní úřad“) jsou stanoveny zákonem č.128/2000 Sb., o obcích.

Vztahy a povinnosti jsou také vymezeny Organizačním řádem, vydaným zastupitelstvem.

Obecní úřad má útvary:

Sekretariát starosty se podílí na plnění povinností zastupitelstva a starosty, zabezpečuje administrativní činnosti chodu obecního úřadu, podílí se na příjmu, evidenci a vyřizování žádostí, stížností, poskytování informací a dalších vymezených činností uložených obecnímu úřadu zákonem č.128/2000 Sb., o obcích. Podílí se spolu se starostou obce na vytváření podmínek pro chod a fungování obecního úřadu, včetně finančního účetnictví, mzdové a personální agendy.

Služby obyvatelům plní podle příslušných zákonů funkci podatelny, zajišťuje evidenci obyvatel, údajů o trvalém pobytu v obci, evidenci čísel popisných nemovitostí na katastrálním území obce, výběr a správu místních poplatků a příslušně spolupracuje s ostatními útvary Obecního úřadu.

Majetková správa zajišťuje evidenci a správu movitého a nemovitého majetku obce, příslušně zajišťuje chod technické infrastruktury obce.  Podílí se příslušným způsobem na plnění zákonných povinností obce dané ji příslušnými zákony zejména v oblasti dopravy a provozu na místních komunikacích, odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Stavební správa - zajišťuje vztah obce vůči příslušnému stavebnímu úřadu, občanům, investorům a dalším subjektům a institucím, pokud se dotýkají nemovitého majetku obce a povinností obce vymezené jí zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Spolupracuje a vytváří podmínky pro činnost Výboru pro výstavbu a životní prostředí.

Obecní policie - se v souladu s ustanovením zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, podílí na zajištění pořádku a bezpečnosti na katastrálním území obce, přičemž spolupracuje dle nařízení Vlády ČR č. 397/1992 Sb. s Policií ČR. Obecní polici řídí přímo starosta obce, výkon povinností a pravomocí zajišťuje strážník obecní policie, služebna obecní policie je vedle kostela v bývalé hasičské zbrojnici  adresa Revoluční 933.

Obec má usnesením zastupitelstva zřízenu příspěvkovou organizaci:

Základní a mateřská škola Hovorčovice, Revoluční 903, Hovorčovice.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Hovorčovice

Revoluční 33

250 64 Hovorčovice p. Měšice u Prahy

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Všechny útvary, pracoviště obecního úřadu působí na adrese shodné s kontaktní poštovní adresou.

4.3. Úřední hodiny (pracovní doba pracovišť obecního úřadu určených pro osobní návštěvy *) ):

Pondělí:

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

ÚŘEDNÍ DEN

Úterý:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

POUZE PODATELNA

Středa:

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

ÚŘEDNÍ DEN

Čtvrtek:

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

POUZE PODATELNA

Pátek:

7:30 - 13:30

 

POUZE PODATELNA

*) Strážníka obecní policie lze zpravidla navštívit v pracovní době podatelny, pokud je v obci přítomen a nevykonává službu v jiných hodinách a dnech, před návštěvou je vhodné si návštěvu sjednat cestou sekretariátu starosty, nebo přímo telefonicky se strážníkem. 

4.4. Telefonní čísla:

Obecní úřad:           283 933 123, sekretariát starosty,

zajistí přepojení na příslušný útvar úřadu

 

                               602 660 324, sekretariát starosty

 

Obecní policie:       720 513 665

 

4.5. Adresa internetové stránky:      www.hovorcovice.cz

                                  

4.6. Adresa e – podatelny (e-mail):  ou@hovorcovice.cz

K zajištění úplné evidence došlé elektronické korespondence, nutno tuto adresu užívat vždy v případě, že je adresátem obec, zastupitelstvo, starosta, obecní úřad nebo některý z výborů, či komisí.

Pokud je zpráva určena jen některému útvaru obecního úřadu a nemá úřední charakter, lze pro komunikaci příslušně použít další elektronické adresy.

 

4.7. Další elektronické adresy:

majetkovasprava@hovorcovice.cz

stavebnisprava@hovorcovice.cz

stavebnisprava@hovorcovice.cz

sluzbyobyvatelum@hovorcovice.cz

obecnipolicie@hovorcovice.cz

 5. Případné platby lze poukázat:

Všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti lze bezhotovostně poukázat na účet obce vedeného u Komerční banky:

KB NONET, Praha 9

číslo účtu 5621201/0100

Úhradu lze provést i v hotovosti na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách podatelny.

 6. IČ:              00240214

 7. DIČ:           CZ00240214

 8. Dokumenty:

 8.1. Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách obce, záložky - viz níže:

 

Obecně závazné vyhlášky (záložka: Obecní úřad – Vyhlášky, nařízení, usnesení)

Usnesení ze zasedání ZO (záložka: Obecní úřad – Vyhlášky, nařízení, usnesení)

Rozpočet (záložka: Obecní úřad – Rozpočet)

Úřední deska (záložka: Obecní úřad – Úřední deska)

Územní plán (záložka: Územní plán - Územní plán)

Změna územního plánu č. 1 (záložka: Územní plán - Změna územního plánu č. 1)

Změna územního plánu č. 2 (záložka:Územní plán - Změna územního plánu č. 2)

Studie proveditelnosti Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Hovorčovického potoka (záložka: Podklady pro studie proveditelnosti)

Hovorčovický zpravodaj (záložka: Zpravodaj)

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. (záložka: Povinně zveřejňované informace)

Na vyžádání v podatelně v úředních hodinách obecního úřadu, poskytne bezplatně k nahlédnutí text dokumentu, na internetové veřejně přístupné stanici umístěné v zase

 Při ústním (telefonickém) podání žádosti zaměstnanec podatelny, případně asistentka starosty poskytne žadateli základní informace o umístění úřední desky, internetových stránkách obce, případně doporučí, na který útvar obecního úřadu se má žadatel obrátit. Při telefonickém podání žádosti zajistí přepojení na příslušný útvar.

Nebude-li žadateli na ústně(telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba aby žadatel podal žádost písemně.

Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.

Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb.

 Žadateli nebudou obcí poskytnuty informace označené za utajovanou skutečnost, obchodní tajemství, informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním, či sociálním pojištění.

Obec také omezí poskytnutí informace z důvodů uvedených v ustanovení § 11 zákona 106/1999 Sb.) a postupuje v souladu s ustanovením § 12.

 Pokud obec žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, přičemž takové rozhodnutí musí obsahovat záležitosti uvedené v zákoně. Není-li ve lhůtě pro vyřízení žádosti poskytnuta informace nebo vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti, má se za to, že rozhodnutí bylo vydáno.

Rozhodnutí se nevydáví u žádostí odložených ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona.

Tištěná forma úplného znění zákona č.106/1999 Sb., bude žadateli, pokud o to požádá ústně na podatelně zapůjčeno k nahlédnutí v prostorách obecního úřadu.

 

11. Opravné prostředky:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a obce lze podat takto:

Žadatel o informaci může podat odvolání u obecního úřadu ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V řízení o odvolání se postupuje v souladu s příslušným ustanovením správního řádu.

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení vydaného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh k řešení Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

dací místnosti obecního úřadu, asistentka starosty.

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet obce pro aktuální rok i uplynulá léta spolu s účetním výkazem za uplynulý rok a rozpočtovými úpravami v aktuálním roce je k dispozici na webových stránkách obce (záložka: Obecní úřad – Rozpočet).

 

9. Žádosti o informace:

 Informace o činnosti obce a informace vztahující se k její působnosti jsou poskytovány obcí za podmínek stanovených zákonem č.106/1999 Sb.

Informace jsou poskytovány žadateli na jeho žádost nebo zveřejněním, případně ústně od odpovědného zaměstnance na obecním úřadu v průběhu úředních hodin.

 Zveřejněné informace lze získat takto:

- na úřední desce

- na vývěskách obecního úřadu

- na internetových stránkách obce

- ze zpravodaje obce Hovorčovice (obcí vydávané periodikum)

 Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, fax, e-mail) nebo prostřednictvím některého ze subjektů poskytujících poštovní, případně kurýrní služby.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli do 7 dnů sděleny údaje, umožňující žadateli vyhledání a získání požadované informace.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Místem podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádaní nebo obdržení rozhodnutí o právech a povinnostech osob, je sídlo obecního úřadu, údaje o jeho adrese, úřední době jeho pracovišť a kontaktní údaje jsou uvedeny v bodech 4.1. až 4.8.

 Při ústním (telefonickém) podání žádosti zaměstnanec podatelny, případně asistentka starosty poskytne žadateli základní informace o umístění úřední desky, internetových stránkách obce, případně doporučí, na který útvar obecního úřadu se má žadatel obrátit. Při telefonickém podání žádosti zajistí přepojení na příslušný útvar.

Nebude-li žadateli na ústně(telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba aby žadatel podal žádost písemně.

Pokud žadatel ústně (telefonicky) podá žádost, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán, aby ji podal písemně.

Obecní úřad postupuje při vyřizování písemných žádostí o informace v souladu s ustanoveními § 14 zákona 106/1999 Sb.

 Žadateli nebudou obcí poskytnuty informace označené za utajovanou skutečnost, obchodní tajemství, informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním, či sociálním pojištění.

Obec také omezí poskytnutí informace z důvodů uvedených v ustanovení § 11 zákona 106/1999 Sb.) a postupuje v souladu s ustanovením § 12.

 Pokud obec žádosti, byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, přičemž takové rozhodnutí musí obsahovat záležitosti uvedené v zákoně. Není-li ve lhůtě pro vyřízení žádosti poskytnuta informace nebo vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti, má se za to, že rozhodnutí bylo vydáno.

Rozhodnutí se nevydáví u žádostí odložených ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona.

Tištěná forma úplného znění zákona č.106/1999 Sb., bude žadateli, pokud o to požádá ústně na podatelně zapůjčeno k nahlédnutí v prostorách obecního úřadu.

 

11. Opravné prostředky:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a obce lze podat takto:

Žadatel o informaci může podat odvolání u obecního úřadu ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V řízení o odvolání se postupuje v souladu s příslušným ustanovením správního řádu.

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení vydaného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh k řešení Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 

12. Formuláře

V tištěné podobě na podatelně obecní úřadu, kontaktní údaje v bodě 4.

Nebo v elektronické podobě na internetových stránkách obce v záložce

Užitečné informace - Formuláře.

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů, které je nutno dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů jsou uvedeny v samostatné příloze.

Příloha je průběžně aktualizována na základě aktualizace příslušných zákonů, kterými jsou popisy postupů občanů dotčeny.

Návody pro řešení životních situací jsou zpracovány pro případy řešení potřeb občanů v těchto případech:

13.1. Občanské průkazy

13.2. Řidičský průkaz (mezinárodní řidičský průkaz, karta řidiče)

13.3. Cestovní  doklad Cestovní pasy pro děti

13.4. Přihlášení k trvalému pobytu v obci

13.5. Zrušení místa trvalého pobytu

13.6. Zavedení adresy pro doručování v informačním systému evidence   obyvatel

13.7. CzechPoint - vydávání ověřených výpisů 

13.8. CzechPoint - datové schránky

13.9. CzechPoint - autorizovaná konverze dokumentů

13.10. Ověřování listin a podpisů

13.11. Oznámení přestupku nebo správního deliktu

13.12. Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

13.13. Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

 

Ostatní návody na řešení životních situací naleznete na Portálu veřejné správy, stránky Ministerstva vnitra ČR - http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

V dále uvedeném přehledu předpisy jsou předpisy, podle kterých Obec jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Obci.

Všechny předpisy jsou k nahlédnutí po předchozí žádosti žadatele v úředních hodinách na Obecním úřadě, v elektronické podobě na internetových stránkách jednotlivých ústředních orgánů podle příslušnosti daného předpisu.

Vydané právní předpisy obcí jsou k nahlédnutí po předchozí žádosti žadatele v úředních hodinách na obecním úřadě, elektronické podobě na internetových stránkách obce.

 14.1. Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obc
 • Zákon č. 138/1991 Sb. o majetku obcí
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 496/2004 Sb. prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 240/2000 Sb. krizový zákon
 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce.

 Kompletní seznam zákonů naleznete na webových stránkách http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 14.2. Vydané právní předpisy

 V rámci věcné působnosti obce jsou vydány:

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet    daně z nemovitosti
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Požární řád obce
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 zrušující + Jednací řád
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému schromažďování místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaž´dování, sběru, přepravy, třídění  a odstraňování komunálního odpadu

Odkaz zde:

http://www.hovorcovice.cz/index.php?nid=884&lid=cs&oid=433610

 

15. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna podle §17 Zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu za poskytnuté informace a to pokud jí v souvislosti s vyhledáním informace vzniknou náklady.

Obec je povinna v případě, že bude za informaci požadovat úhradu, písemně toto žadateli spolu s výší úhrady oznámit před poskytnutím informace.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Informace bude poskytnuta žadateli po uhrazení jemu sdělených nákladů.

Náklady představují vyhledání požadované informace, pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, zpracování a odeslání informací, případně úhrada za práci odborného zaměstnance obce a případně i úhrada na externího spolupracovníka obce, pokud je k poskytnutí informace jeho vyjádření nezbytné.

Předpis nákladů předá, případně zašle žadateli starosta obce. Úhrada nákladů se provádí na pokladně obce, ta je v místě podatelny.

Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

 15.1. Sazebník úhrad za poskytnutí informací*)

Úhrada mzdových nákladů:

Hodinová mzda odborného zaměstnance nebo externího spolupracovníka:

                                                151, - Kč

z této částky se dle skutečné nutné doby počítá minutová mzda.

Ostatní úhrady:

Cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem z tiskárny), činí v černobílém provedení /barevně není vyhotovováno/:

formát A4

jednostranná kopie                       3,- Kč

od 10ti stran                                 2,40 Kč

oboustranná kopie                         4,20 Kč

od 10ti stran                                 3,60 Kč

formát A3

jednostranná kopie                        6,- Kč

od 10ti stran                                 4,80 Kč

oboustranná kopie                         8,40 Kč

od 10ti stran                                  6,60 Kč

Ověřování dokumentů:              30,- Kč/stránka

Ověřování podpisů:                   30,- Kč/ podpis

Cestovné: sazby cestovného dle zákona

Ostatní náklady dle skutečných a prokazatelných nákladů Obce

*)Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které jsou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 Podle ustanovení §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebylo vůči obci vydáno v letech 2011 a 2012 žádné usnesení o výši úhrad za podání informací neboť nebyla podána žádná stížnost ani odvolání ze strany žadatelů.

 Informace o vydaných usneseních ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona v následujících letech obec zveřejňuje podle §18 zákona ve Výroční zprávě za uplynulý kalendářní rok.

 

16. Licenční smlouvy

Žadatel, pokud to charakter jeho žádosti vyžaduje, bude obcí vyzván před zahájením řešení jeho žádosti k spolupráci při zajištění všech úkonů stanovených zákonem v §14a.

Jde především o případy, kdy bude poskytovaná informace chráněna podle autorského zákona.

Obec se při případném poskytnutí licence řídí ustanovením §14a zákona.

 16.1. Vzory licenčních smluv

V případě potřeby obec zajistí pro žadatele příslušný vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.

 16.2. Výhradní licence

Obec neposkytla do 1.1.2016 žádné výhradní licence.

Výčet poskytnutých výhradních licencí po tomto datu je uveden ve Výroční zprávě za příslušný kalendářní rok.

 

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zprávu za uplynulý rok vypracovává za obec starosta obce a zveřejňuj ji vždy nejpozději do 1. března následujícího roku v rozsahu a způsobem dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.

ROK 2011

žádost o informaci čj 88_ 2011 ze dne 24.1.2011.pdf

odpověď na žádost o informaci čj 88_2011 ze dne 7.2.2011.pdf

ROK 2012

žádost o informaci čj 68_ 2012 ze dne 2.1.2012.pdf 

odpověď na žádost o informaci čj 68_2012 ze dne 2.1.2012.pdf

Výroční zpráva 2012.pdf

ROK 2013

žádost o informaci čj 0144_ 2013 ze dne 23.1.2013.pdf

odpověď na žádost o informaci čj 0171_2013 ze dne 29.1.2013.pdf

 

žádost o informaci čj: 1236_2013 ze dne 17.7.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1282_2013 ze dne 26.7.2013

 

žádost o informaci čj: 1770/2013 ze dne 11.10.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1777/2013 ze dne 14.10.2013

 

žádost o informaci čj: 1827/2013 ze dne 14.10.2013

odpověď na žádost o informaci čj: 1851/2013 ze dne 23.10.2013

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva je na vyžádání k dispozici na podatelně, a také na internetových stránkách obce.

žádost o informaci čj 1230/2014 ze dne 5.6.2014

odpověď na žádost o informaci čj: 1352/2014 ze dne 25.6.2014

 

žádost o informaci čj 1317/2014 ze dne 18.6.2014

odpověď na žádost o informaci čj: 1353/2014 ze dne 26.6.2014

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva byla vyvěšena dne 15.1.2015 na úřední desku Obec Hovorčoivce i elektronické. V originále je k dispozici na vyžádání v podatelně obecního úřadu.

 žádost o informaci čj: 050/2015 ze dne 9.1.2015

odpověď na žádost o infromaci čj: 106_2015 ze dne 15.1.2015

 žádost o informaci čj: 2086_2015 ze dne 21.9.2015

odpověď na žádost o informaci čj: 2087_2015 ze dne 21.9.2015

Výroční zpráva 2015

žádost o informaci čj: 0221_2016 ze dne 29.1.2016pdf

odpověď na žádost o informaci čj: 0239_2016 ze dne 9.2.2016.pdf

žádost o informace čj: 0642_2016 ze dne 8.4.2016

odpověď na žádost o informace čj: 0674_2016 ze dne 12.4.2016

žádost o informaci čj: 1249_2016 ze dne 17.6.2016

odpověď na žádost o informaci čj: 1285_2016 ze dne23.6.2016

Výroční zpráva 2016

Aktualizováno: 10.1.2018

žádost o informace čj: 0324_2017 ze dne 15.2.2017

odpověď na žádost čj: 0324_2017 ze dne 21.2.2017

žádost o informace čj: 0355_2017 ze dne 16.2.2017

odpověď na žádost čj: 0355_2017 ze dne 23.2.2017

žádost o informaci čj: 0562_2017 ze dne 21.3.2017

odpověď na žádost čj: 0562_2017 ze dne 24.3.2017

 žádost o informaci čj: 0653_2017 ze dne 6.4.2017

odpověď na žádost čj: 0653_2017 ze dne 11.4.2017

 

žádost o informaci čj: 0681_2017 ze dne 11.4.2017

odpověď na žádost čj: 0681_2017 ze dne 13.4.2017

žádost o informaci čj: 1160_2017 ze dne 15.6.2017

odpověď na žádost čj: 1160_2017 ze dne 19.6.2017

žádost o informace čj: 1310_2017 ze dne 5.7.2017

odpověď na žádost čj: 1310_2017 ze dne 10.7.2017

 žádost o informaci čj: 1470_2017 ze dne 3.8.2017

odpověď na žádost čj: 1470_2017 ze dne 7.8.2017

žádost o informaci čk: 1565_2017 ze dne 18.8.2017.pdf

odpověď na žádost čj: 1565_2017ze dne 18.8.2017.pdf

žádost o informaci čj: OUH-2475_2017 ze dne 23.12.2017

odpověď na žádost čj: OUH-2475_2017 ze dne 3.1.2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

hovorcovice_footer.png